Veranderingen accountancysector gaan te langzaam en moeten meer diepgang krijgen

Q: Hoe zorg je ervoor dat de accountancy sector zelf de noodzakelijke verbetermaatregelen neemt om te komen tot herstel van het geschonden vertrouwen? 
A: Door een Monitoring Commissie Accountancy in te stellen die die verbeteringen kritisch bekijkt en daar eerlijk over communiceert! 

Voor Monitoring Commissie Accountancy: alle externe communicatie

MCA_Commissie_FotolumEXTRACT.jpg
 

De accountancysector moet meer vaart maken met het ingezette veranderproces en moet dat proces ook met meer diepgang uitvoeren. Dat is de kernconclusie van de Monitoring Commissie Accountancy, die daarom haar tweede rapport de titel ‘Doorpakken!’ heeft gegeven. Q&A | Communicatie begeleidt en adviseert de commissie en verzorgt alle externe communicatie

De accountancysector is in 2014 begonnen aan een ingrijpend veranderproces maar moet nu écht doorpakken om binnen redelijke termijn zelf nog te kunnen komen tot de noodzakelijke structurele kwaliteitsverhoging, de daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering en een toekomstbestendig vertrouwensherstel. Duurzame oplossingen vereisen meer leiderschap, meer ambitie en de durf om meer zelfkritisch te zijn. Dat is bovendien nodig om de grote ‘wicked’ problemen echt aan te pakken, ook als daardoor de organisatorische, financiële en persoonlijke gevolgen ingrijpend zijn. De sector loopt anders het risico om hun ‘license to initiate and operate the required changes’ te verliezen.  

De Commissie heeft de afgelopen anderhalf jaar vervolgonderzoek gedaan naar onder meer de invoering en werking van de 53 verbetermaatregelen uit het sectorrapport ‘In het Publiek Belang’. De Commissie heeft haar conclusies gebaseerd op bevindingen die zijn voortgekomen uit vele gesprekken met belanghebbenden binnen en buiten de accountancysector, diverse specifieke uitvragen (enquêtes) en het bestuderen van transparantieverslagen, onderzoeken en rapporten. 

Sectorbreed zijn sinds het eerste rapport van de Commissie (oktober 2016) flinke vorderingen gemaakt met betrekking tot de opzet en het bestaan van de door de sector zichzelf opgelegde 53 maatregelen. Bewijs voor de werking van het pakket van 53 maatregelen is er niet, althans de effecten zijn nog onvoldoende aantoonbaar. Op basis van haar bevindingen ziet de Commissie diverse risico’s en belemmeringen die het bereiken van het einddoel bemoeilijken en vertragen. En bestaat er bij de commissie dan ook onzekerheid of de sector tijdig genoeg haar veranderdoelen kan realiseren als zij gewoon doorgaat op de nu ingeslagen weg. 

De Commissie komt tot de volgende conclusies:

  • veranderingen gaan te langzaam; 

  • zelfbeeld sector te optimistisch;

  • veranderproces niet adequaat ingericht;

  • complexiteit wordt onderschat, 

  • dieperliggende oorzaken waaronder de ‘wicked problems’, krijgen onvoldoende aandacht.